સતીશ જોશી

સતીશ જોશી સી.એન.સી. મશીનિંગના નિષ્ણાત છે. આપ ઘણી બધી કંપનીયોમાં સલાહકાર રહ્યા છો. અલગ અલગ મહાવિદ્યાલયોમાં અધ્યાપન સાથે, સી.એન.સી. લેથ મશીન વિષય પર આપનું એક પુસ્તક પણ પ્રકાશિત થયેલ છે. આપે કમ્પ્યુટર વિષય પર મરાઠી તથા અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તકો લખ્યા છે.

8625975219


@@[email protected]@