ચેતન સાવંત

ચેતન સાવંત ‘બિલ્ઝ વાયબ્રેશન ટેકનોલૉજી’ કંપનીની ‘મશીન હાઉસ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. ના ડાયરેક્ટર છે. તેમની પાસે સેન્સિટિવ મેજરમેન્ટ્સ અને મેટ્રોલોજી, ઑપ્ટિક્સ અને લાઇફ સાયન્સ માટે જરૂરી કંપન આયસોલેશન ઉકેલોમાં કામ કરવાનો વ્યાપક અનુભવ છે.

9096003430
[email protected]

@@[email protected]@