વિજેન્દ્ર પુરોહિત

વિજેન્દ્ર પુરોહિત ટૂલિંગ વિષયના નિષ્ણાત છે. તેઓ મશીન ટૂલ અને કટિંગ ટૂલ ડિઝાઈનમાં 20 થી વધુ વર્ષોનો અનુભવ ધરાવે છે.
9579352519
[email protected]


@@[email protected]@