પ્રસન્ન અક્કલકોટકર

9422086165
[email protected]
પ્રસન્ન અક્કલકોટકર મેકૅનિકલ એન્જિનિયર છે. આપ ‘ફૅબેક્સ એન્જીનિયર્સ’ ના ડાયરેક્ટર છો અને તેમને સ્વચલન ક્ષેત્રમાં 26 વર્ષથી પણ વધુ અનુભવ છે.

@@[email protected]@