નિતીન ક્ષીરસાગર

નિતિન ક્ષીરસાગર મેકૅનિકલ એન્જિનિયર છે.
આપ MMC હાર્ડમેટલ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. કંપનીમાં ટેકનિકલ સપોર્ટ વિભાગમાં ટીમ લીડર છો.
આપને કટિંગ ટૂલના વેચાણ તથા ઍપ્લિકેશન ક્ષેત્રનો 15 વર્ષનો અનુભવ છે.
9371276736

@@[email protected]@