જય શાહ

જય શાહ ટંગાલૉય ઇંડિયા પ્રા. લિ. ના મૅનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. તેમને આ ક્ષેત્રમાં લગભગ 15 વર્ષનો અનુભવ છે.
9769444547

@@[email protected]@