ગજાનન લુપણે

ગજાનન લુપણે, પ્રોટૉન મેટલક્રાફ્ટ પ્રા. લિ. કંપનીના મૅનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ છે અને યંત્રણના ક્ષેત્રમાં 40 થી વધુ વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.
9970098331

@@[email protected]@