દત્તાઘોલબા

દત્તા ઘોલબા ‘માનસ એન્જિનિયરિંગ’ કંપનીના સંસ્થાપક સંચાલક છે અને 44 વર્ષથી વધુ સમય કટિંગ ટૂલ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે.

@@[email protected]@