અભિષેક તોડકર માળી

અભિષેક તોડકર માળી ઇલેક્ટ્રૉનિક્સ અને ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્જિનિયર છે. એમને આ ક્ષેત્રમાં કામનો 7 વર્ષથી વધુ અનુભવ છે. હાલમાં તેઓ ઝોલર ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. કંપનીમાં પ્રૉડક્શન મૅનેજર તરીકે કાર્યરત છે.
9823877280

@@[email protected]@